Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

Venda de quatre parcel·les a la urbanització de Mas Gassol d'Alcover

L'Ajuntament d'Alcover, per resolució de l'alcaldia número 65 de 31 de gener de 2020, ha resolt aprovar l'expedient de contractació per concurs, en procediment obert, de venda de quatre solars situats al carrer de la Ribera d'Ebre de la urbanització Mas Gassol d'Alcover, així com l'aprovació del Plec de Condicions econòmico-administratives que regiran la contractació de la venda.

Amb la finalitat de promoure la creació de nous habitatges en el municipi d'Alcover, i de conformitat amb l'article 160.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, el patrimoni de sòl i d'habitatge dels ens públics es destina a les finalitats següents:
- Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l'expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de vida.
- Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat.

L'anunci de celebració de l’acte licitatori i la informació relacionada es pot consultar en el PERFIL DEL CONTRACTANT d'aquest ajuntament.

Es poden presentar ofertes fins el 2 de març de 2020 a les 14:00 h.

Venda de l'immoble situat al carrer Ribera d'Ebre, parcel·la 156, de la urbanització Mas Gassol d'Alcover
Venda de l'immoble situat al carrer de la Ribera d'Ebre cantonada amb el c. de la Conca de Barberà, parcel·la 157, de la urbanització Mas Gassol d'Alcover
Venda de l'immoble situat al c. del Baix Camp cantonada amb el c. de la Conca de Barberà, parcel·la 158, de la urbanització Mas Gassol d'Alcover
Venda de l'immoble situat al c. del Baix Camp, parcel·la 159, de la urbanització Mas Gassol d'Alcover

Noticies Relacionades:

AddThis Social Bookmark Button