Ajuntament Alcover

Ordenances Comerç Local

En aquest apartat trobareu les ordenances fiscals i reglaments municipals que afecten directament al Comerç Local.
*Fent clic sobre cada una, trobareu tota la informació corresponent a l'ordenança
 
Ordenances Fiscals:

Núm. 1.- Impost sobre Béns Immobles

Núm. 3.- Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Núm. 9.- Taxa per a l'expedició de Llicències de Urbanístiques

Núm. 10.- Reguladora de les taxes per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions

Núm. 12.- Taxa per a la connexió i serveis del Clavegueram

Núm. 13.- Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans

Núm. 16.- Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública

Núm. 18.- Taxa per la prestació del servei del Telemàtic

Núm. 20.- Taxa pel subministrament d’aigua 

Núm. 24.- Impost sobre Activitats Econòmiques

Núm. 27.- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa

Núm. 28.- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local , així com indústries de carrer i ambulants i rodatge

Altres Ordenances i Reglaments:
Núm. 9.- Ordenança Reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal d’Alcover.

Núm. 12.- Ordenança reguladora de la venda no sedentària

AddThis Social Bookmark Button

Entitats Col·laboradores