Ajuntament Alcover

Ordenances municipals del sector industrial

En aquest apartat trobareu les ordenances fiscals i reglaments municipals que afecten directament a les activitats econòmiques del sector industrial. 
*Fent clic sobre cada una, trobareu tota la informació corresponent a l'ordenança
 
Ordenances Fiscals:

Núm. 1.- Impost sobre Béns Immobles

Núm. 2.- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Núm. 3.- Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Núm. 9.- Taxa per a l'expedició de Llicències Urbanístiques

Núm. 10.- Reguladora de les taxes per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions

Núm. 12.- Taxa per a la connexió i serveis del Clavegueram

Núm. 13.- Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans

Núm. 20.- Taxa pel subministrament d’aigua 

Núm. 24.- Impost sobre Activitats Econòmiques

Núm. 34.- Taxa per la prestació del servei de depuradora al polígon industrial Roques Roges d’Alcover.

Altres Ordenances i Reglaments:
Núm. 9 - Ordenança Reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal d’Alcover.

AddThis Social Bookmark Button

Entitats Col·laboradores