27gener2021

Ajuntament Alcover

BAN - Mesures prevenció incendis forestals

Davant el perill que suposa el risc d’incendi que pateix el nostre territori i per tal de preservar el nostre entorn perquè tots en puguem continuar gaudint, i entenen que aquest risc pot créixer de forma considerable en aquestes dates.

ATÈS el Decret de l’Alcaldia de data 18 de juny de 2020 i amb la normativa vigent que estableix mesures de prevenció d’incendis forestals.

L’alcalde d’Alcover ha dictat el següent:

BAN

FAIG SABER:  Que donada la situació de risc d’incendi, i amb la normativa vigent que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals:

PRIMER.-  Que està prohibit fer foc a tots els terrenys forestal d’aquest terme municipal, sense deguda autorització prèvia i per a qualsevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat i en qualsevol zona propera a menys de 500 metres de zones forestals.

Especialment no es podrà:

-      Cremar rostolls, marges ni restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

-      Fer foc d’esbarjo.  Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives  i  en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes.

-      Llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc i/o incendi.

-      Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.

-      Acampar en tot el terme municipal.

SEGON.-Qui per Sant Joan vulgui fer una foguera (sempre i quan estigui a més de 500 metres de zones forestals) hauran de demanar la corresponent autorització al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

TERCER.-Les persones que passin, treballin o romanguin en les zones forestals, compleixin totes les indicacions que siguin fetes pels Agents Rurals, Vigilància Municipal i altres Agents de l’Autoritat i facilitaran la seva identitat si fossin requerits per fer-ho.

QUART.-  Qui sigui sorprès contravenint aquestes prohibicions o qualsevol altre de les establertes a la vigent normativa sobre incendis forestals, serà denunciat a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior.

CINQUÈ.- Segons es dedueix del Pla de Prevenció d’Incendis (INFOCAT) aprovat per la Generalitat de Catalunya, ES FA L’ADVERTIMENT de que no prendre les mesures necessàries de prevenció en l’extinció d’incendis i/o facilitar la seva propagació amb danys a tercers; a més de la responsabilitat civil repercutible, se’n podrà derivar responsabilitat penal.

SISÈ.-  Les mesures preventives i de vigilància s’extremaran per Sant Joan i la temporada d’estiu.

Així ho faig públic per a general coneixement i compliment.

Robert Figueras Roca, Alcalde 

BAN


Noticies Relacionades:

 

 
AddThis Social Bookmark Button