19gener2021

Ajuntament Alcover

BAN -Obligatorietat de mantenir en bon estat les parcel·les

Es recorda a tots els propietaris de parcel·les i solars en zones urbanes del terme, l’obligació de mantenir-los en bon estat de conservació, tant per temes de salubritat com pel perill que pot representar tenint en compte les altes temperatures de l’estiu, en virtut dels articles que s’esmenten seguidament:

L’ordenança número 5 reguladora de la neteja de solars i de finques rústiques, en el capítol II, article 6, tracta de les obligacions dels propietaris i en  l’article 8 s’indica que l’alcalde d’ofici o a instància de qualsevol interessat, previ informe dels serveis tècnics municipals, ordenarà la neteja del terreny, i fixarà un termini de 10 dies per a la seva execució, sense perjudici del termini d’audiència.

A més de la normativa referida, que estableix l’obligatorietat de mantenir en bon estat els terrenys de les parcel·les existents en sòl urbà, és signe de bona convivència i de solidaritat amb els veïns, que s’acompleixi tot el que es disposa en aquest sentit.

En el cas d’incompliment, l’Ajuntament executarà subsidiàriament aquesta tasca, i carregarà el seu cost als propietaris, obrint-se el corresponent expedient sancionador

 

 

AddThis Social Bookmark Button