Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

El pressupost de l'Ajuntament 2019, de prop de 5.740.000€, ve marcat per la construcció d'una central de biomassa

Alcover ha aprovat, aquest dimarts 4 de desembre de 2018 en un ple extraordinari, el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici econòmic de l’any 2019, amb 8 vots a favor (7 regidors d’ApC i 1 d'ERC) i  5  vots en contra (3 de la CUP i 2 regidors de SI).

Aquest està integrat pe l Pressupost de la Corporació, per un import de 5.729.750,00€, pel Pressupost del Patronat del Museu Municipal per un import de 84.835,00 € i d’Alcover Radio per un import de 27.880,00 €. Això suposa que el pressupost consolidat de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, excloent les transferències internes entre l’entitat i els seus organismes autònoms, ascendeixi a 5.737.515,00-€.

Per tant, el pressupost que es presenta per aquest exercici 2019, en relació al pressupost inicial consolidat de l’any anterior, disminueix per un import de 378.539- euros, que suposa una reducció del 6,60% respecte l’any 2018. Aquesta disminució és deguda majoritàriament per la reducció del import de les subvencions d’organismes supramunicipals i per la reducció de previsió d’ingressos derivats de la regularització cadastral, realitzada pel Ministeri d’Hisenda, que va ser pressupostada i recaptada de forma puntual aquest mateix any.

Tot i la reducció pressupostària, no podem deixar de destacar l’estalvi net positiu que s’aconsegueix entre els ingressos corrents i la despesa ordinària. Els ingressos corrents es fixen en 5.458.515-€; i la despesa ordinària consolidada en 4.607.100-€, que suposa un 84,40%. Aquest diferencial positiu rectificat per les despeses financeres corresponents al capítol III i IX, resulta un estalvi net de 417.089,-€.

Un dels principals projectes d’aquest 2019 és la construcció de la primera xarxa de calor i la corresponent central de biomassa. Aquest serà un projecte pioner a Alcover i al Camp de Tarragona, i que tindrà una afectació directa i positiva en el medi ambient i en la conservació del nostre entorn. Aquesta xarxa permetrà abastir d’aigua calenta a cinc equipaments públics d’Alcover. Aquesta aposta per l’aprofitament de la biomassa com a font de calor ha de resultar: un eina per prevenir incendis forestals, potenciar l'ús de l'energia renovable i de km 0, i reduir el consum de combustibles d’origen fòssils. Com també ha d’ajudar a què els propietaris forestals del nostre territori puguin realitzar una gestió forestal sostenible. Aquest projecte serà cofinançat amb els fons europeus de desenvolupament regional i la Diputació de Tarragona.

També cal destacar en el capítol d’inversions, l’adequació de la baixada de l’escola i la insonorització del pavelló Les Escoles, evidenciant la importància que ha de tenir la millora de les instal·lacions educatives per tal de continuar apostant per un salt qualitatiu del nostre ensenyament públic. Aquestes dues obres seran finançades pel PAM 2019 de la Diputació de Tarragona.

També s’ha contemplat la previsió del 1,5% Cultural del Ministeri de Fomento per finançar l’obra d’adequació de la Sala del Convent de les Arts, complementada amb una altra línia de subvenció provinent de la Generalitat de Catalunya. La finalitat és la rehabilitació d’un nou espai que permeti seguir, amb més comoditat, les diferents residències artístiques que s’hi donen cita.

Finalment, per segon any, es continua apostant per la participació ciutadana i la implicació de la població en la gestió municipal, a través de l’eina dels pressupostos participatius amb una dotació econòmica de 18.000€, 3000€ més que l’any anterior.

En definitiva, el pressupost que es presenta de cara al 2019, segons l'alcalde d'Alcover, Robert Figueras  "continua apostant per la millora de la qualitat de vida dels alcoverencs, gestionant correctament el servei dels diferents equipaments municipals i coordinant l’equip humà del consistori, per tal de poder donar resposta a les necessitats generades diàriament pels nostres ciutadans. I a la vegada ho fa posant l’accent en la sostenibilitat del nostre territori i del medi ambient". Figueras també destaca queaquests pressupostos, aprovats amb el suport d'ERC són una mostra de que, en la política municipal, ha de prevaldre la mà estesa i el diàleg entre les diferents formacions, ja que són l’eina imprescindible per sumar sinergies i seguir millorant el poble d’Alcover.

DESPESES

IMPORT €

DESPESES DE PERSONAL

1.781.011

D. CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

2.535.713

DESPESES FINACERES

26.036

TRASNFERÈNCIES CORRENTS

265.575

FONS DE CONTINGÈNCIA

18.000

INVERSIONS REALS

410.525

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

6.000

ACTIUS FINANCERS

10.000

PASSIUS FINANCERS

676.890

TOTAL

5.729.750

INGRESSOS

IMPORT €

IMPOSTOS DIRECTES

2.116.500

IMPOSTOS INDIRECTES

65.000

TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.546.950

TRASNFERÈNCIES CORRENTS

1.710.200

INGRESSOS PATRIMONIALS

12.100

ALIENACIÓ PATRIMONI

1.000

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

223.000

ACTIUS FINANCERS

10.000

PASSIUS FINANCERS

45.0000

TOTAL

5.729.750

 

 

 

 


Noticies Relacionades:

AddThis Social Bookmark Button