21març2019

Ajuntament Alcover

Venda de 4 solars al c. Comtes de Prades i c. del Micanyo de la urb. Mas de Moresc

El Ple de l'Ajuntament d'Alcover del 4 de maig de 2018, va aprovar els expedients de venta, en procediment obert, de quatre parcel·les situades al carrer Comtes de Prades i carrer del Micanyo de la urbanització Mas Moresc, així com l'aprovació del Plec de Condicions Econòmico-Administratives que regiran la contractació de la venda.

Amb la finalitat de promoure la creació de nous habitatges en el municipi d'Alcover, i de conformitat amb l'article 160.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, el patrimoni de sòl i d'habitatge dels ens públics es destina a les finalitats següents:

·Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l'expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de vida.

·Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat.

En aquest sentit, i d'acord amb el que estableix l’article 170 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, Condicions resolutòries a què s'han de subjectar les transmissions de béns dels patrimonis públics de sòl i d'habitatge, eldocument públic en què consti la transmissió de béns dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge ha d’establir la destinació final dels béns transmesos, el termini per a fer-la efectiva i les altres limitacions i condicions que l’administració o entitat transmetent consideri convenients.

També en aquesta línea, l'informe favorable emès al respecte pel Departament de Governació i Administracions Públiques i Habitatge, Sub-direcció general d'Assistència Jurídica i Règim Local de la Generalitat de Catalunya, indica que resulta adient apreciar la vinculació del contracte d’alienació dels terrenys que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge amb l’assoliment d’una finalitat d’interès general.

És per això exposat, que és d'interès d'aquesta Corporació, el fet de procedir a la venda d'aquests terrenys, en procediment obert amb els criteris d'adjudicació que s'indiquen en el Plec de Condicions Econòmico-Administratives del procediment de contractació.

L'anunci de celebració de l’acte licitatori i la informació relacionada es pot consultar en el PERFIL DEL CONTRACTANT d'aquest ajuntament.

Ja es poden començar a presentar les ofertes fins el termini de vint-i-sis dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOP de Tarragona.


AddThis Social Bookmark Button