Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

Venda de 3 solars al c/Comtes de Prades i c/del Micanyo de la urb. Mas de Moresc

El Ple de l'Ajuntament d'Alcover de 18 de gener de 2019, va aprovar els expedients de venda, en procediment obert, de tres parcel·les situades al carrer Comtes de Prades i carrer del Micanyo de la urbanització Mas de Moresc, així com l'aprovació del Plec de Condicions econòmico-administratives que regiran la contractació de la venda.

Amb la finalitat de promoure la creació de nous habitatges en el municipi d'Alcover, i de conformitat amb l'article 160.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, el patrimoni de sòl i d'habitatge dels ens públics es destina a les finalitats següents:

- Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l'expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de vida.

- Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat.

En aquest sentit, i d'acord amb el que estableix l’article 170 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, Condicions resolutòries a què s'han de subjectar les transmissions de béns dels patrimonis públics de sòl i d'habitatge, el document públic en què consti la transmissió de béns dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge ha d’establir la destinació final dels béns transmesos, el termini per a fer-la efectiva i les altres limitacions i condicions que l’administració o entitat transmetent consideri convenients.

També en aquesta línia, l'informe favorable emès al respecte pel Departament de Governació i Administracions Públiques i Habitatge, Sub-direcció general d'Assistència Jurídica i Règim Local de la Generalitat de Catalunya, indica que resulta adient apreciar la vinculació del contracte d’alienació dels terrenys que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge amb l’assoliment d’una finalitat d’interès general.

És per això exposat, que és d'interès d'aquesta Corporació el fet de procedir a la venda d'aquests terrenys, en procediment obert amb els criteris d'adjudicació que s'indiquen en el Plec de Condicions Econòmico-Administratives del procediment de contractació.

L'anunci de celebració de l’acte licitatori i la informació relacionada es pot consultar en el PERFIL DEL CONTRACTANT d'aquest ajuntament, en aquest enllaç.

Es poden presentar ofertes fins el 6 de maig de 2019 a les 14.00 h.

            


Noticies Relacionades:

AddThis Social Bookmark Button