Ajuntament Alcover

Premsa > Notícies

El pressupost de l’Ajuntament 2018 aposta per l'execució dels principals projectes

El pressupost del 2018, de prop de 6.120.000€, ve marcat per la consolidació de les inversions en el nou centre de dia, en la remodelació del Passeig de l'Estació, l'adequació d'una sala al Convent de les Arts i el nou projecte museístic de la sala de paleontologia del Museu.

Alcover ha aprovat, aquest dimecres 29 de novembre en un ple extraordinari, el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici econòmic de l’any 2018. Aquest pressupost està integrat pel Pressupost de la Corporació per un import de 6.108.275,00€, pel Pressupost del Patronat del Museu Municipal per un import de 84.829,00€ i de la Ràdio Municipal per un import de 33.450,00€. Això suposa que el pressupost consolidat de l’Ajuntament per a l’exercici 2018, excloent les transferències internes entre l’entitat i els seus organismes autònoms que assoleixen una quantitat de 110.500,00-€, ascendeixi a 6.116.054,00€

El pressupost s’ha aprovat amb els vots a favor dels 7 regidors d’ApC , 5  vots en contra (3 de la CUP, 2 regidors de SI) i una abstenció del grup municipal d’ERC).

En relació al pressupost inicial consolidat de l’any anterior, augmenta per un import de 730.829- euros, que suposa un augment percentual respecte l’any 2017 d'un 11,95%. Per tant, la previsió pressupostària ha augmentat substancialment en relació a la de l’exercici passat.

Aquest pressupostos venen marcats principalment, per les partides del capítol 6 d’inversió. Aquestes són una consolidació dels projectes ideats i iniciats, els últims anys, i que aquest 2018 s’han de veure reflectits al nostre poble. El més important i que ha de tenir un pes rellevant en el benestar social dels alcoverencs, és el nou edifici del Centre de dia que ja es contemplava en els pressupostos anteriors, 2016 i 2017 i, que a dia d’avui, ja es troba en fase de construcció. Es preveu que a mitjans del 2018 sigui una realitat.

La major execució d’inversió es deguda per una injecció de subvencions, de les quals cal destacar els fons provinents del PAM i PEXI de la Diputació de Tarragona per finançar l’obra de reurbanització del Passeig de l’Estació fins la cruïlla del c/ Sitjar, una actuació que servirà per canviar la fisonomia de l’eix vertebral d’Alcover i també la millora dels serveis d’infraestructures que inclouen l’aigua, el clavegueram i la xarxa de baixa tensió d’enllumenat.

Per altra banda, la cultura també ha de jugar un paper important en aquests pressupostos. Per això, s’incorporen les dues partides relacionades amb la millora dels espais culturals alcoverencs. Destacar la inversió provinent de el 1,5% CULTURAL del Ministeri de Fomento per finançar l’obra d’adequació d’una nova sala al Convent de les Arts  que permetrà seguir, amb més comoditat, les diferents residències artístiques que s’hi donen cita.

I, també es contemplen els fons LEADER europeus per finançar el nou projecte pedagògic Toca-Toca, adaptat als temps i a les tecnologies,a la sala de paleontologia del Museu.

En aquests pressupostos cal destacar la incorporació, per primera vegada en la història, d’una partida en el capítol 5, de 15.000€, destinada a la realització dels pressupostos participatius que es gestionarà des de la regidoria de promoció econòmica. Aquesta proposta permetràimplicar a la ciutadania en la gestió municipal i poder dibuixar conjuntament l’Alcover del futur. 

En el pressupost que es presenta per aquest exercici 2018 es preveu que els ingressos augmentin respecte l’any anterior. Tot i que les modificacions de les ordenances aprovades el passat mes d’octubre no presenten un augment considerable de les mateixes, sí que tindrà afectació directa la incorporació de les regularitzacions cadastrals realitzades pel Ministeri d’Hisenda en relació al padró d’IBI rústic i urbà, que representen una previsió d’augment en els ingressos, només per l’any vinent.


AddThis Social Bookmark Button