Ajuntament Alcover

Premsa > Notícies

Alcover presenta el nou Pla Local de Joventut pels propers 4 anys

Alcover ha presentat el nou Pla Local de Joventut d'Alcover (2018-2021), on es recullen les línies estratègiques, els àmbits de treball i les accions a dur a terme en matèria de polítiques de joventut durant els propers 4 anys. És una eina de planificació estratègica que posa en relació un seguit d’actuacions amb uns terminis concrets d’execució i amb els recursos necessaris per a poder-les dur a terme.

El seu principal objectiu és realitzar actuacions que tinguin un impacte dins del dia a dia dels joves del nostre municipi i per tant, influeixin en la seva vida i facin que hi hagi un canvi, això serà possible si es fa un treball global, és a dir, on s’involucrin totes les àrees i departament que existeixen. Mitjançant l’elaboració d’aquest document ja s’han portar a terme jornades de participació per detectar mancances i a la vegada recollir propostes dels joves d’Alcover.

Des de l’Ajuntament d’Alcover s’han proposat diferents trobades per elaborar aquest document amb la participació dels joves i a la vegada treballar amb un caràcter participatiu. Per tal de seguir amb aquestes directius, les properes actuacions a desenvolupar i el seguiment de les diferents fases del full de ruta establert es continuarà utilitzant aquest caràcter participatiu.  

Una de les primeres accions per portar a terme el nou Pla Local de Joventut ha estat fer una observació concreta de tot allò que s’ha realitzat al municipi d’Alcover i un anàlisi de les polítiques de joventut . Hem dividit les accions amb els següents eixos:

 • HABITATGE: habitatges de protecció oficial i ajudes com el PARNA
 • OCUPACIÓ: servei de dinamitzadora laboral, borsa de treball, Alcover Funciona, programa de garantia juvenil.
 • EDUCACIÓ: Escola d'Adults, Cursos de Formació Ocupacional del SOC,beques per a estudis post-obligatòris i premis de batxillerat.
 • ESPORTS: milla urbana d’alcover (MUA), BTT Vall del Glorieta, diferents tornejos d’esports, etc...
 • SALUT:campanyes de salut a l’institut i durant la setmana jove també s’organitzen activitats conjuntament amb el CAP.
 • CULTURA I OCI I  PARTICIPACIÓ: s’organitzen moltes activitats culturals i lúdiques durant l’any el carnaval, la revetlla de sant joan, les nits a la fresca, concursos de disseny, la diada d’entitats i la setmana jove entre altres actes... A part el municipi compta amb un gran ventall d’equipaments culturals i d’oci com el Convent de Les Arts, Museu, Casa de Cultura, local de joves, etc..
 • COHESIÓ SOCIAL: Centre Obert Municipal és un equipament específic dels Serveis Socials d’Atenció Primària del municipi destinat a l’atenció extraescolar de les necessitats i/o mancances sòcio-educatives dels infants i adolescents de la vila.

Projectes 2018-2021

Un cop elaborat el nou pla Local de Joventut d’Alcover, s’han proposat un seguit de projectes dividits en sis àmbits de treball. En total s’han establert 22 projectes que es podran aplicar sobretot depenent de la seva viabilitat econòmica.

El primer dels eixos és lOCUPACIÓ : sensibilització i la dinamització de la població jove i facilitar el seu l’accés al mercat laboral mitjançant activitats d’orientació i assessorament en la recerca de feina.  El principals projectes ideats són:

 • La potenciació i millora de la Borsa de Treball per tal de millorar la inserció laboral dels joves i en general de la població d’Alcover.
 • L’orientació Jove, enfocada a organitzar un conjunt de trobades i xerrades amb joves que estiguessin en edats properes a l’inici de la seva vida laboral i/o que hagin treballat però no hagin definit clarament el seu perfil.

El següent eix és l’EDUCACIÓque vol acompanyar els joves d’Alcover durant el seu procés d’escolarització i orientar-lo i assessorar-lo en tot moment i  difondre i promocionar totes les formes d’educació existents al municipi. El principals projectes ideats són:

 • La sala d’estudi: donat que l’horari de la biblioteca deixa algunes franges sense espai per poder estudiar o treballar als joves alcoverencs es proposa utilitzar l’espai habilitat com a tal per oferir el servei de sala d’estudi.
 • Programa d'informació i dinamització als centres d'educació secundària: facilitar i apropar a la realitat dels joves tots aquells recursos disponibles i a la vegada fer-los més proper dins del seu entorn més proper. L’atenció presencial a l’institut es concreta un dia a la setmana durant l’estona d’esbarjo

El següent eix és la SALUT per garantir el bon estat de salut de la joventut alcoverenca a través d’accions de sensibilització orientades a la reducció de riscos en hàbits poc saludables i aplicar mesures facilitadores de la pràctica d’esport. Alguns dels projectes sorgits són:

 • Nits amb seny: aquest programa pretén oferir alternatives per desenvolupar durant l’horari nocturn que fomentin altres activitats que no sigui el consum de substàncies i el consum d’alcohol
 • Nit segura: L’habilitació de punts informatius i instal·lació d’alcoholímetres en alguns punts del municipi per tal d’evitar conductes de risc. I també la participació de persones que hagin patit accidents de trànsit o hagin viscut situacions relacionades per tal de conscienciar als joves del municipi. 

A continuació ens centrem en la PARTICIPACIÓ i la COHESIÓ SOCIAL per Establir nous canals de participació per a facilitar que la veu dels joves sigui tinguda en compte en tots aquells aspectes que els afecten, donar suport al teixit associatiu juvenil del poble, enfortint-lo i garantint la seva presència i Treballar mesures integradores i inclusives dirigides al joves en situació de vulnerabilitat i eradicar les situacions de discriminació.

Els projectes destacats:

 • Intercanvi d'experiències joves-gent gran:per tal de que s’estableixi un vincle de compartir experiències que puguin enriquir les persones de les dues franges d’edat. Seria interessant vincular aquest programa amb un programa general de voluntariat local per millorar la cohesió social dins del municipi.  
 • El Punt d’Informació Juvenil és un servei públic i gratuït del qual es disposa per oferir recursos, dinamitzar i informar als joves d’Alcover d’un gran ventall d’àmbits del seu interès.  Amb aquest programa es pretén apropar als joves d’Alcover el PIJ i a la vegada que el vegin com un espai atractiu i proper per informar-se, consultar i reunir-se. Per això amb aquest programa s’ampliaria l’horari d’atenció i d’actuació.
 • Jornades de participació: Des de l’Ajuntament d’Alcover s’han proposat diferents trobades per elaborar aquest document amb la participació dels joves i a la vegada treballar amb un caràcter participatiu. Per tal de seguir amb aquestes directius, les properes actuacions a desenvolupar i el seguiment de les diferents fases del full de ruta establert es continuarà utilitzant aquest caràcter participatiu.  

En l’eix d’HABITATGE es pretén millorar l’accés dels joves a l’habitatge amb la creació de mecanismes d’informació d’habitatges com també sensibilitzar i informar als propietaris i propietàries dels avantatges que pot tenir llogar habitatges que actualment tenen buits als joves del municipi.

Els projectes a contemplar:

 • Borsa d'habitatge jove: per tal d’incentivar aquesta borsa es podria oferir algun incentiu com pot ser treballar per buscar formules que permetin la contractació gratuïta o a baix cost d’una assegurança multirisc de l’habitatge que cobreixi despeses a l’habitatge durant el període de lloguer, una assegurança de caució per prevenir possibles impagaments i la tramitació d’ajudes per rehabilitació de l’habitatge

L’eix estratègic d’OCI I CULTURA es vol garantir espais on es puguin desenvolupar de forma individual o col·lectiva les inquietuds artístiques i culturals del jovent.

Projectes:

 • Ampliació de l’oferta lúdica i festiva: Amb aquesta actuació el que es pretén és donar resposta a aquesta necessitant oferint activitats que dinamitzin les tardes d’entre setmana ampliant les activitats extraescolars o durant períodes de vacances i a la vegada les del cap de setmana
 • Cicles de cinema: enfocats per temàtiques si s’escau.
 • Espai Jove:millorar les condicions i dinamitzar i comptar amb una programació estable d’activitats com els que es van detallant en aquest Pla Local de Joventut.                                 

El principal objectiu del Pla Local de Joventut és el fet de realitzar actuacions que tinguin un impacte dins del dia a dia dels joves del municipi i per tant, influeixin en la seva vida i facin que hi hagi un canvi, Això serà possible si es fa un treball global, és a dir, on s’involucrin totes les àrees i departament que tenim. Per tant, depenent dels recursos humans i econòmics dels que depenguem que sovint no depenen de l’ens local i per tant les actuacions que puguem portar a terme i els resultats que pugem obtenir podran variar molt.


AddThis Social Bookmark Button