Ajuntament Alcover

Àrees Temàtiques > Hisenda > Calendari del Contribuent

Calendari del Contribuent 2017

CONCEPTE
TIPUS DE PAGAMENT
PERÍODE DE PAGAMENT
IAE
ANUAL
del 28-07-2017 al 29-09-2017
IBI URBANA
PRIMER PERÍODE
del 28-04-2017 al 30-06-2017
SEGON PERÍODE del 27-10-2017 al 29-12-2017
IBI RÚSTICA
ANUAL
del 30-06-2017 al 31-08-2017
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
ANUAL
del 31-03-2017 al 31-05-2017
TAXA ESCOMBRARIES
PRIMER SEMESTRE
del 28-02-2017 al 28-04-2017
SEGON SEMESTRE
del 31-08-2017 al 31-10-2017
CONSERVACIÓ CEMENTIRI
ANUAL
del 30-06-2017 al 31-08-2017
OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC (GUALS) ANUAL del 28-04-2017 al 30-06-2017
SUBMINISTRAMENT*
D'AIGUA
PRIMER SEMESTRE
del 28-07-2017 al 29-09-2017
SEGON SEMESTRE
del 29-01-2018 al 29-03-2018
QUART TRIMESTRE (2016)
del 31-01-2017 al 31-03-2017
 
TAXA DEPURADORA DEL POLÍGON ANUAL del 30-06-2017 al 31-08-2017
* A partir de 2017, l'impost del subministrament d'aigua, que anteriorment es cobrava fraccionat en quatre rebuts trimestrals, es cobrarà fraccionat en dos rebuts semestrals.

Els rebuts que estan domiciliats per qualsevol banc, el cobrament es farà:

  • AIGUA:
    • 4t. trimestre de 2016, el dia 20 de febrer de 2017.
    • 1r semestre de 2017, el dia 21 d'agost de 2017.
    • 2n semestre de 2017, el dia 20 de febrer de 2018.
  • Per la RESTA DE CONCEPTES de rebuts domiciliats: durant els últims 15 dies del període de cobrament en voluntària

 

 

AddThis Social Bookmark Button